Home » Huisregels SugarCity Events   

Huisregels SugarCity Events   

Download hier onze huisregels

Inleiding

Welkom bij SugarCity Events! Om de kwaliteit te waarborgen en voor een prettig verloop van de productie zijn een aantal huisregels opgesteld.

Algemeen

 • Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie, ongewenste intimiteiten, racisme of andere vormen van discriminatie zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om soft- en harddrugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen of te gebruiken.
 • Bij diefstal of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Alle gebouwen op het SugarCity Events terrein zijn rookvrij.
 • Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Bij het betreden van de
  locatie stemt de deelnemer, bezoeker en Opdrachtgever er mee in dat Opdrachtnemer deze opnames mag gebruiken voor publicitaire of andere doeleinden.
 •  Medewerkers van opdrachtnemer hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en alle delen van de gebouwen, ook backstage.
 • Opdrachtnemer mag in overleg locatiebezoeken plannen tijdens de op- en afbouw van een productie.
 • Het is niet toegestaan goederen uit het gebouw van SugarCity Events mee te nemen, tenzij door de Venue manager, die de goederen beheert, daartoe toestemming is verleend.

Facilitair

 • Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer aangewezen parkeergelegenheid te gebruiken.
 • Opdrachtgever is verplicht, indien van toepassing, op kosten van de Opdrachtgever parkeerwachters af te nemen van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever is verplicht, op kosten van de Opdrachtgever EHBO-ers, af te nemen van Opdrachtnemer.
 • Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van water is Opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor een deugdelijke installatie voor de aan- en afvoer van het water.
 • Het is niet toegestaan met grote hoeveelheden water de vloeren en muren schoon te maken.
 • Brandgangen, trappen, (nood)uitgangen en vluchtwegen dienen vrij gehouden te worden. Bovendien is het blokkeren van blusmiddelen en andere veiligheidsvoorzieningen niet toegestaan.
 • Het wordt van alle medewerkers en leveranciers/bedrijven verwacht dat zij bewust en verantwoord met energie, water, het milieu en de omgeving omgaan.

Gebruik van de locatie 

 In de locatie is het niet toegestaan om: 

 • Het is niet toegestaan om:
  • Attributen aan de kabelgoten te monteren. o De nooduitgang bordjes zonder toestemming af te schermen. o In en aan de gebouwen te schroeven, spijkeren, nieten, verven of te plakken.
  • Huisverlichting te verplaatsen, verstellen, of voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitlichten van de locatie op de wijze waarop het wordt aangetroffen bij de oplevering.
 • Showrook is alleen in overleg toegestaan, hiervoor dient een brandwacht te worden ingezet, op kosten van de Opdrachtgever, door de opdrachtnemer.
 • SugarCity Events is voorzien van krachtstroom. Een plattegrond met elektrapunten is op aanvraag beschikbaar.
 • Opdrachtgever dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de gebruiksperiode een stroomplan bij Bazelmans A.V. te hebben ingeleverd, waarbij de elektra capaciteit niet wordt overschreden en de stroomvoorziening voor alle onderdelen en activiteiten van het gebruik is opgenomen.
 • Gebruik van een aggregaat is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer.
 • Het is niet toegestaan om:
  • Attributen aan de kabelgoten te monteren. o De nooduitgang bordjes zonder toestemming af te schermen. o In en aan de gebouwen te schroeven, spijkeren, nieten, verven of te plakken.
  • Huisverlichting te verplaatsen, verstellen, of voor andere doeleinden te gebruiken dan het uitlichten van de locatie op de wijze waarop het wordt aangetroffen bij de oplevering.
 • Showrook is alleen in overleg toegestaan, hiervoor dient een brandwacht te worden ingezet, op kosten van de Opdrachtgever, door de opdrachtnemer.
 • SugarCity Events is voorzien van krachtstroom. Een plattegrond met elektrapunten is op aanvraag beschikbaar.
 • Opdrachtgever dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de gebruiksperiode een stroomplan bij Bazelmans A.V. te hebben ingeleverd, waarbij de elektra capaciteit niet wordt overschreden en de stroomvoorziening voor alle onderdelen en activiteiten van het gebruik is opgenomen.
 • Gebruik van een aggregaat is uitsluitend toegestaan na schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer.
 • Het is niet toegestaan om:
  Op eigen initiatief de platformlift te bedienen;
  Confetti(snippers) of soortgelijk materiaal te gebruiken.
 • Het gebruik van helium ballonnen is toegestaan. Losgeraakte ballonnen dienen door Opdrachtgever zelf te worden verwijderd of tegen betaling door Opdrachtnemer.
 • Huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan

Catering 

 • Opdrachtnemer is vrij van leveranciers, waaronder ook catering. Opdrachtgever mag met eigen leveranciers werken, mits de leverancier HACCP gecertificeerd is en hiervan uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement een bewijs aan Opdrachtnemer is verstrekt.  
 • Het is verboden in het pand om te frituren, bakken, wokken of braden. 
 • Foodtrucks zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de ‘Richtlijnen gebruik foodtrucks in een binnen locatie’. Dit document is op te vragen bij Opdrachtnemer. 
 • Het is verboden vuilniszakken en containers buiten te zetten. Voor de inzameling en afvoer van vuil kunnen containers worden gehuurd bij Opdrachtnemer. Alle containers dienen door Opdrachtgever binnenin het gebouw geplaatst te worden, zowel voor, tijdens, als na het evenement. 

(Huis)dieren 

 • (Huis)dieren zijn toegestaan mits vooraf aangekondigd en in overleg met SugarCity Events. 

Toegang medewerkers SugarCity Events  

 • Medewerkers van opdrachtnemer hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en alle delen van de gebouwen, ook backstage.  
 • Opdrachtnemer heeft overdag regelmatig locatiebezoeken van nieuwe opdrachtgevers en geïnteresseerden. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een medewerker van Opdrachtnemer. Indien de planning niet toelaat dat er gedurende een evenement een rondleiding wordt gegeven, kan Opdrachtgever dit tijdens de productiemeeting melden bij Opdrachtnemer.

Parkeren en buitenterrein 

 • Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer aangewezen parkeergelegenheid te gebruiken.  
 • Opdrachtgever is verplicht om – indien daarom door opdrachtnemer wordt verzocht, zoals bij grotere evenementen – op eigen kosten een of meerdere parkeerwachters in te zetten.  

Beveiliging 

 • Opdrachtgever dient kennis te hebben van het ontruimingsplan van de gebouwen en het eigen personeel te instrueren hoe te handelen in geval van nood. In overleg met Opdrachtnemer, en in het geval van vergunning plichtige evenementen, wordt in onderling overleg bepaald dan wel door Opdrachtnemer voorgeschreven dat Opdrachtgever op eigen kosten een beveiligingsbedrijf dient in te schakelen.  
 • Niet alle gebouwen zijn voorzien van een alarm. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor (nacht)bewaking, indien van toepassing.  

Brandveilig gebruik  

 • Opdrachtgever dient kennis te hebben genomen van het ontruimingsplan en het eigen personeel te instrueren hoe te handelen in geval van nood.
 • Opdrachtgever is verplicht (nacht)beveiliging af te nemen van Opdrachtnemer.
 • In geval van nood dienen instructies van de Venue Manager, beveiligers en/of BHV’ers te worden opgevolgd.
 • Indien Opdrachtnemer schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het bevestigen aan spanten en plaatsen van tribunes en podia, dient een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente. Hiervoor is goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht nodig.
 • Opdrachtgever dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de gebruiksperiode een inrichtingsplan aan Opdrachtnemer te verstrekken. Zie ‘deadline document’.
 • Gasflessen, brandgevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen zijn in alle ruimten verboden.
 • Alle ingebrachte materialen zoals decors, doeken en dergelijke, alsmede stoelenplannen dienen te worden goedgekeurd door de Brandweer en Opdrachtnemer.
 • Indien objecten (tenten, toiletwagens, bewegwijzering) in de openbare ruimten worden geplaatst, dient hiervoor een objectvergunning aangevraagd te worden.

Rookvrij 

Alle gebouwen op het SugarCity terrein zijn rookvrij.  

Geluidsnormen 

Een aantal ruimtes hebben beperkte geluidsisolatie, hiervoor zijn per ruimte geluidsnormen opgesteld. Opdrachtgever mag de geluidsnormen niet overschrijden. De geluidsnormen per ruimte zijn op te vragen bij Opdrachtnemer. Indien geluidsoverlast naar derden wordt verwacht, dient Opdrachtgever dit vooraf kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.

Bij overschrijding is Opdrachtnemer c.q. de Venue Manager gerechtigd om de geluidsoverlast veroorzakende activiteiten stop te zetten, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.

Stroom, licht en geluidsinstallaties 

Alle ruimten zijn voorzien van krachtstroom. Op aanvraag wordt aan Opdrachtgever een overzicht vertrekt van de elektracapaciteit per gedeelte van de gebouwen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de maximale capaciteit van de elektravoorziening tijdens het gebruik niet wordt overschreden. Opdrachtgever dient uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de gebruiksperiode een stroomplan bij Opdrachtnemer te hebben ingeleverd. Bij twijfel aan deskundigheid, of indien het stroomplan niet tijdig wordt voorzien, wijst Opdrachtnemer voor de gebruiksperiode een elektricien toe voor rekening en risico van OpdrachtgeverOpdrachtgever draagt er voor zorg dat in het stroomplan de stroomvoorziening voor alle onderdelen en activiteiten van het gebruik is opgenomen: daaronder in elk geval te begrijpen het  licht, geluid, catering, koeling, kleedruimte, tenten en eventuele (aanvullende) toiletten/ douches etc. Plaatsing van een aggregaat is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

Water 

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van water dient Opdrachtgever zelf te voorzien in een deugdelijke installatie voor de aan- en afvoer van het water. Brandslangen mogen uitsluitend gebruikt worden bij brand.  Het schoonmaken van de ruimtes mag nooit gebeuren door water op de vloeren dan wel muren te spuiten.  

EHBO 

Afhankelijk van de grootte en het type evenement kan Opdrachtnemer verlangen dat Opdrachtgever EHBO’ers inhuurt en/of een aparte EHBO post inricht.  

Aansprakelijkheid 

Naast het bepaalde in de DVA ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VERSIE NL 15.02.2019 (te raadplegen via deze link), geldt het navolgende: 

 • In geval van schade, moet dit direct worden gemeld bij de Venue Manager.
 • Directie en medewerkers van de SugarCity Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade opgelopen bij het verblijf in en rondom SugarCity Events, tenzij bij aantoonbaar grove nalatigheid.
 • SugarCity Events is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring genomen goederen in de garderobe of elders in het gebouw.
 • Voor uitgebreide informatie over aansprakelijkheid verwijzen we graag door naar de DVA Algemene voorwaarden.

De voornoemde uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van Opdrachtnemer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs. 

Download hier onze huisregels

Organiseer je eigen event

Wil jij de mogelijkheden voor jouw event bespreken? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Neem contact op